سافت باکس برای پروژکتور  CN-30F

سافت باکس برای پروژکتور  CN-60F